ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
36

• หญิง
46

รวม
82


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• ฝ่ายวิชาการ
2

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8

• แผนกวิชาสามัญ
11

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
6

• แผนกวิชาประมง
5

• งานทะเบียน
3

• งานความร่วมมือ
3

• งานพัสดุ
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบุคลากร
2

• งานอาคารสถานที่
16

• งานปกครอง
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานฟาร์มและโรงงาน
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานบัญชี
2
ไชยสิทธิ์ กิจค้า
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสถาพร อนุกูลพันธ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสามารถ โภคาวัฒนา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายประทิพย์ แก้วประทุม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางวนิดา นาคปลัด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวิทยา ภู่อภิรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนายวิรัตน์ ทองคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์นายสีกุน นุชชา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายอาชัย วาทะสุนทรพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาประมงนายสหัส หนูเอียด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเกษตรนางพิกุล ช่วยนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางเรวดี แสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสุวรรณี สุขอนันต์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายทรัทย์ พรประยุทธ
หัวหน้างาน งานการเงินนางนฤมล หนูพรหม
หัวหน้างาน งานบัญชีนายสมภร แคนยุกต์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางนลินภัสร์ นุชชา
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางภาวนา ชูงาน
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางวิจิตรา หัวเขา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวพัชราภรณ์ สิทธิสถิตย์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางธัญลักษณ์ อุยสุย
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายบุญช่วย แซ่ตั้ง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวขนิษฐา อักษรทอง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางกรกฎ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายสุนันท์ ช่วยนวล
หัวหน้างาน งานปกครองนางปิยะฉัตร ณ นคร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายวิรัตน์ กาญจนพรหม
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางเสาวภา เพชรสุทธิ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางเรวดี สลิลปราโมทย์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสุจิตรา ไทยแก้ว
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายนิรัตน์ พูลเกิด
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวศศิธร ชูงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนายประทุม แดงน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวศุภิสรา ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวภักดิพร เลื่อนแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางจินตนา สีนวล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวศศิมา ตรีพลอักษร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายอิทธิพล นวลช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานฟาร์มและโรงงานนางสาวนุชจรี เสาวภาคย์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางประวีช์ภรณ์ วัชรวีรเกษม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางดวงใจ อยู่เถาว์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนางผ่องศรี แก้วชูเสน
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายสุนันท์ กุลมาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางบุญสิตา สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายสถิต สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายอรรถพล จันทร์อุดม
ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายเอกวิทย์ มะสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลเกษตรนางสมจิต ทองอินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนายจักรพันธ์ รอถ้า
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางสาวภัสวัช จันทรเดิม
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางกันยา เจริญพงศ์เวช
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางนิรวรรณ รัตนอร่ามสวัสดิ์
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี

นางสาวฆฤณ มลิวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวนันณภัชสรณ์ วรรณจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาประมงนางสาวปรีดาวรรณ ไทยกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางจุไรรัตน์ ขวัญดี
ลูกจ้างประจำ งานบุคลากรนางสาวจุรี ชูพลับ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายฉลอง รัตนตรัง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายบุญส่ง ฉีมพลี
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นางจิตติ อักษรเกิด
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนนายประจวบ ชูศรี
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)นางทิพย์วารี พิศุทธางกูร
ลูกจ้างประจำ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวละมัย เดชาทัย
ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวันเพ็ญ ศรีทอง
ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงินนางสาวเฉลิมศรี สุขศรีเพ็ง
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุนางพัชรี ข้อไล่
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายเริงชัย เชื้อสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายทวีศักดิ์ กาญจนาสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายสุริยา บุลีรัง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายจรัส จันทรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายพงศ์ศิริ ไกรเทพ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายสมเกียรติ นุชม่วง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางสาวปราณี ประดิษแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายทรงสิทธิ์ เรืองคลิ้ง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายกฤษฎา ษัฎเสน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นายวิชาญ เป็นสุข
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่นางฉวีวรรณ แพรกม่วง
ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนและงบประมาณว่าที่ ร.ต. คณิศร์ กาญจนพรหม
ลูกจ้างชั่วคราว งานฟาร์มและโรงงานนางสาววันทนา อ่อนมะเสน
ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายวุฒิชัย ทองบำรุง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง