ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
36

• หญิง
46

รวม
82


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• ฝ่ายวิชาการ
2

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8

• แผนกวิชาสามัญ
11

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
6

• แผนกวิชาประมง
5

• งานทะเบียน
3

• งานความร่วมมือ
3

• งานพัสดุ
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบุคลากร
2

• งานอาคารสถานที่
16

• งานปกครอง
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานฟาร์มและโรงงาน
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานบัญชี
2

แผนกวิชาพืชศาสตร์


นายวิรัตน์ ทองคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสถิต สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางผ่องศรี แก้วชูเสน
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางวนิดา นาคปลัด
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางธัญลักษณ์ อุยสุย
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายทรัทย์ พรประยุทธ
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายสุนันท์ กุลมาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางจินตนา สีนวล
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายนิรัตน์ พูลเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายอิทธิพล นวลช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางบุญสิตา สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง