ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
36

• หญิง
46

รวม
82


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
6

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5

• แผนกวิชาสามัญ
11

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8

• แผนกวิชาประมง
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานบัญชี
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานทะเบียน
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานฟาร์มและโรงงาน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบุคลากร
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
11

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานปกครอง
7

• งานพัสดุ
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานอาคารสถานที่
16

แผนกวิชาพืชศาสตร์


นายวิรัตน์ ทองคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางธัญลักษณ์ อุยสุย
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายทรัทย์ พรประยุทธ
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายสุนันท์ กุลมาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางจินตนา สีนวล
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายนิรัตน์ พูลเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายอิทธิพล นวลช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางบุญสิตา สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายสถิต สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางผ่องศรี แก้วชูเสน
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางวนิดา นาคปลัด
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง