ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
36

• หญิง
46

รวม
82


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• ฝ่ายวิชาการ
2

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5

• แผนกวิชาสามัญ
11

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
6

• แผนกวิชาประมง
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานทะเบียน
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานพัสดุ
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบุคลากร
2

• งานอาคารสถานที่
16

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานปกครอง
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานฟาร์มและโรงงาน
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

แผนกวิชาพืชศาสตร์


นายวิรัตน์ ทองคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสถิต สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางผ่องศรี แก้วชูเสน
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางวนิดา นาคปลัด
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางธัญลักษณ์ อุยสุย
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายทรัทย์ พรประยุทธ
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายสุนันท์ กุลมาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางจินตนา สีนวล
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายนิรัตน์ พูลเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายอิทธิพล นวลช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางบุญสิตา สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง