ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
32

• หญิง
44

รวม
76


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• แผนกวิชาสามัญ
10

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
6

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5

• แผนกวิชาประมง
4

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานบัญชี
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานทะเบียน
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานบุคลากร
2

• งานอาคารสถานที่
15

• งานการเงิน
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานฟาร์มและโรงงาน
5

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานปกครอง
7

• งานความร่วมมือ
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานพัสดุ
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

แผนกวิชาพืชศาสตร์


นายวิรัตน์ ทองคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางบุญสิตา สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายสถิต สังข์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางผ่องศรี แก้วชูเสน
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางวนิดา ช่วยออก
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางธัญลักษณ์ อุยสุย
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายทรัทย์ พรประยุทธ
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายสุนันท์ กุลมาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นางจินตนา สีนวล
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์นายนิรัตน์ พูลเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายจิรัฐติกาล โพธิ์นางดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพืชศาสตร์

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง