ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
36

• หญิง
46

รวม
82


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
6

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5

• แผนกวิชาสามัญ
11

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8

• แผนกวิชาประมง
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานบัญชี
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานทะเบียน
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานฟาร์มและโรงงาน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบุคลากร
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
11

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานปกครอง
7

• งานพัสดุ
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานอาคารสถานที่
16

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร


นางพิกุล ช่วยนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวภัสวัช จันทรเดิม
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนายจักรพันธ์ รอถ้า
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางกรกฎ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางสมจิต ทองอินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางเรวดี สลิลปราโมทย์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางสาวขนิษฐา อักษรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวปรีดาวรรณ ไทยกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง