ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
36

• หญิง
46

รวม
82


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• ฝ่ายวิชาการ
2

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8

• แผนกวิชาสามัญ
11

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
6

• แผนกวิชาประมง
5

• งานทะเบียน
3

• งานความร่วมมือ
3

• งานพัสดุ
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบุคลากร
2

• งานอาคารสถานที่
16

• งานปกครอง
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานฟาร์มและโรงงาน
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานบัญชี
2

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร


นางพิกุล ช่วยนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางเรวดี สลิลปราโมทย์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางสาวขนิษฐา อักษรทอง
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางสาวภัสวัช จันทรเดิม
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนายจักรพันธ์ รอถ้า
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางกรกฎ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตรนางสมจิต ทองอินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวปรีดาวรรณ ไทยกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง