ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
36

• หญิง
46

รวม
82


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
6

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5

• แผนกวิชาสามัญ
11

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8

• แผนกวิชาประมง
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานบัญชี
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานทะเบียน
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานฟาร์มและโรงงาน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบุคลากร
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
11

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานปกครอง
7

• งานพัสดุ
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานอาคารสถานที่
16

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


นางเรวดี แสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนางกันยา เจริญพงศ์เวช
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนางสุวรรณี สุขอนันต์
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนายบุญช่วย แซ่ตั้ง
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง