ข้อมูลจำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
32

• หญิง
44

รวม
76


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• แผนกวิชาสามัญ
10

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
6

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2

• แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
8

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5

• แผนกวิชาประมง
4

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานบัญชี
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานทะเบียน
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานบุคลากร
2

• งานอาคารสถานที่
15

• งานการเงิน
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานฟาร์มและโรงงาน
5

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานปกครอง
7

• งานความร่วมมือ
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานพัสดุ
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


นางเรวดี แสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสุวรรณี สุขอนันต์
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนายบุญช่วย แซ่ตั้ง
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนางกันยา เจริญพงศ์เวช
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง