ระบบฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์


ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ค้นหาข้อมูล > รายละเอียดของโครงการ
ข้อมูลเบื้องต้น
รหัสอ้างอิง :23
ประเภท : ผลงานทางวิชาการ
ชื่อโครงการ :การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ รหัสวิชา 2501-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หัวเรื่อง :การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกับวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ รหัสวิชา 2501-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
จำนวนหน้า :-
ภาษา : ภาษาไทย

รายละเอียดผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง :นางภาวนา ชูงาน
ชื่อผู้แต่งร่วม :

ไฟล์เอกสาร
อันดับ
ชื่อไฟล์

1
บทคัดย่อ
จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง