ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
กรุณาเลือกข้อมูลเฉพาะเจาะจงของนักเรียน
ปวช.1 (83 คน)
ปวช.2 (63 คน)
ปวช.3 (76 คน)
ปวส.1 (94 คน)
ปวส.2 (91 คน)

ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี066

ปวช.1เกษตรศาสตร์การเกษตร8412

ปวช.1เกษตรศาสตร์ผลิตสัตว์น้ำ303

ปวช.1เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์14317

ปวช.1เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์12012

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6410

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ71623

ปวช.2การบัญชีการบัญชี077

ปวช.2เกษตรศาสตร์ผลิตสัตว์น้ำ10010

ปวช.2เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์15419

ปวช.2เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์505

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ628

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ11314

ปวช.3การบัญชีการบัญชี055

ปวช.3เกษตรศาสตร์ผลิตสัตว์น้ำ11213

ปวช.3เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์10313

ปวช.3เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์808

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8513

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51924

ปวส.1การบัญชีการบัญชี178

ปวส.1เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์62127

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ044

ปวส.1เทคโนโลยีภูมิทัศน์เทคโนโลยีภูมิทัศน์606

ปวส.1พืชศาสตร์พืชสวน9514

ปวส.1เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ707

ปวส.1สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์707

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51621

ปวส.2การบัญชีการบัญชี167

ปวส.2เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์26733

ปวส.2เทคโนโลยีภูมิทัศน์เทคโนโลยีภูมิทัศน์707

ปวส.2พืชศาสตร์พืชสวน7310

ปวส.2เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ617

ปวส.2สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์819

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41418


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1503383

ปวช.2372663

ปวช.3423476

ปวส.1415394

ปวส.2593291

รวม229178407

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง